நெகிழ்வான பிசிபி

1-லேயர்-ஃப்ளெக்ஸ்-பிசிபி

1-லேயர்-ஃப்ளெக்ஸ்-பிசிபி

1-லேயர்-ஃப்ளெக்ஸ்-பிசிபி-வித்-ஸ்டிஃப்னர்

1-லேயர்-ஃப்ளெக்ஸ்-பிசிபி-வித்-ஸ்டிஃப்னர்

2-லேயர்-ஃப்ளெக்ஸ்-பிசிபி (2)

2-லேயர்-ஃப்ளெக்ஸ்-பிசிபி

2-லேயர்-ஃப்ளெக்ஸ்-பிசிபி

2-லேயர்-ஃப்ளெக்ஸ்-பிசிபி

2-லேயர்-ஃப்ளெக்ஸ்-பிசிபி-வித்-ஸ்டிஃப்னர்

2-லேயர்-ஃப்ளெக்ஸ்-பிசிபி-வித்-ஸ்டிஃப்னர்

4L-rigid-flex-board

4L-rigid-flex-board

12L-rigid-flex-board

12L-rigid-flex-board

லென்ஸ்-தொகுதி-பலகை

லென்ஸ்-தொகுதி-பலகை