உயர் அதிர்வெண் பிசிபி

2 layer F4MB PCB

2 அடுக்கு F4MB PCB

2 layer R4350B PCB

2 அடுக்கு R4350B பிசிபி

4 layer R4350B PCB

4 அடுக்கு R4350B பிசிபி

4 layer rogers+FR4 PCB

4 லேயர் ரோஜர்ஸ் + எஃப்ஆர் 4 பிசிபி

4 layer rogers4003 PCB

4 லேயர் ரோஜர்ஸ் 4003 பிசிபி

6 layer FR4+Rogers PCB

6 அடுக்கு FR4 + ரோஜர்ஸ் பிசிபி

6 layer rogers4003 PCB

6 லேயர் ரோஜர்ஸ் 4003 பிசிபி

10 layer R4003C PCB

10 அடுக்கு R4003C பிசிபி