மெட்டல் கோர் பிசிபி

2 layer Copper base PCB

2 அடுக்கு செப்பு அடிப்படை பிசிபி

Copper base PCB

காப்பர் பேஸ் பிசிபி

LED Aluminum PCB

எல்.ஈ.டி அலுமினியம் பி.சி.பி.

LED-back-board

எல்.ஈ.டி-பின்-பலகை

single layer Aluminum PCB (2)

ஒற்றை அடுக்கு அலுமினியம் பிசிபி

single layer Aluminum PCB

ஒற்றை அடுக்கு அலுமினியம் பிசிபி

single layer LED PCB

ஒற்றை அடுக்கு எல்.ஈ.டி பி.சி.பி.